“USTAM BURADA PLATFORMU” KULLANICISI

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

 

 

Marshall ClubCARD programı üzerinden “Ustam Burada Platformu” kapsamında şirketimiz ad, soyad, adres bilgileri, e - mail adresi, telefon numarası, çerezler vasıtsıyla toplanan bilgiler (örneğin login İD, İP adresi, log kayıtları, internete giriş-çıkış saatleri, ilgi alanlarına ilişkin bilgiler, hizmet tercihleri) gibi kişisel verilerinizi elde etmekte.

 

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat, kişisel verilerin işlenmesi konusunda ilgililerin uyması gereken bazı usuller belirlemektedir. KVKK ve ilgili mevzuat gereği, veri sorumlusu olarak şirketimizin, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda tarafınızı aydınlatma ve bazı durumlarda rızanızı alma zarureti bulunmaktadır.

 

Buna göre, kişisel verileriniz;

 

a.     “Ustam Burada Platformu” aracılığıyla boya uygulamaları ve hizmetleri için, mesleki yeterlilik belgesine sahip olan boya ustaları ile kolay bir şekilde bir araya gelebilmeniz, (hukuki sebep: sözleşmenin imzalanması ve ifası),

 

b.     Marshall markalı boyalar için kendi nam ve hesaplarına hareket eden bu boya ustalarından boya bedeli, uygulama işlemi ile hizmetlere ilişkin teklif ve hizmet talebinde bulunabilmeniz ve anlaşmaya vardığınız boya ustasının hizmetlerinden faydalanabilmeniz, (hukuki sebep: sözleşmenin imzalanması ve ifası),

 

c.     Ayrıca Marshall’ın işbirliği yaptığı diğer hizmet sağlayıcıların yine “Ustam Burada Platformu” aracılığıyla sundukları hizmetlerinden yararlanabilmeniz, (hukuki sebep: sözleşmenin imzalanması ve ifası),

 

d.     “Ustam Burada Platformu” kapsamındaki işlemlere ve hizmetlere ilişkin gerekli tüm kayıt, bilgilerin ve belgelerin elektronik ortamda veya basılı olarak düzenlenmesi ve mevzuatta öngörülen sürelerce saklanması, (hukuki sebeplere: hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi),

 

e.     Telefon, sms veya e-posta yoluyla tarafınıza şirketimizin veya işbirliği yaptığımız hizmet sağlayıcıların kampanyaları, promosyonları, yeni hizmetleri ve ürünleri hakkında bilgi verilmesi ve reklamların iletilmesi, (hukuki sebep: veri sahibinin açık rızası),

 

f.      Mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, (hukuki sebepler: hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi),

 

g.     “Ustam Burada Kullanım Şartları” ve “Ustam Burada Platformunda” yayınladığımız diğer şartlar ile politikalar ve bunların güncellemeleri ile ilgili sizinle gerektiğinde telefon veya e-posta yoluyla iletişime geçerek gerekli bilgilendirmelerin yapılması, (hukuki sebep: veri sorumlusunun meşru menfaati),

 

h.     “Ustam Burada Platformu” kapsamında sunulan hizmetler ile ilgili gerektiğinde sizinle telefon veya e-posta yoluyla iletişime geçilmesi (hukuki sebep: veri sorumlusunun meşru menfaati) amaçlarıyla KVKK kapsamında işlenmektedir.

 

Yukarıda sayılan amaçlarla ve belirtilen hukuki sebeplerle kişisel verileriniz bizzat tarafınızdan veya çerezler vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanabilmektedir ve işlenmektedir.

 

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar doğrultusunda, “Ustam Burada Platformunda” boya bedeli, uygulama işlemi ile hizmetlere ilişkin teklif ve hizmet talebinde bulunmanız durumunda, tarafınıza söz konusu teklifin ve hizmetlerin sunulması amacıyla, sistemimize kayıtlı olan boya ustalarına, boya ustaları ile aranızdaki iletişimin sağlanması amacıyla işbirliği yaptığımız çağrı merkezine, “Ustam Burada Platformunda” sunulan diğer hizmetleri talep etmeniz halinde bu hizmetlerden faydalanabilmeniz amacıyla işbirliği yaptığımız diğer hizmet sağlayıcılara,  hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yetkili kamu kurumlarına ve kuruluşlara ve “Ustam Burada Platformu” kapsamındaki tüm bilgilerin ve kişisel verilerin güvenli bir şekilde depolanması ve saklanması amacıyla server hizmeti aldığımız Hollanda’da bulunan hizmet sağlayıcılara (bulut bilişim ve diğer bilişim hizmetleri sağlayan şirketler ve danışmanlar dahil olmak üzere) aktarılabilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak,

 

·         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi elektronik ortamda https://www.marshallboya.com/tr/bize-ulasin adresi üzerinden, şirketimizin DOSB 1.Kısım Tuna Cad. No:1 Dilovası Kocaeli açık adresine yazılı olarak ya da Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirtilen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz

 

Veri Sorumlusu Bilgileri:

 

Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.

Adres: DOSB 1.Kısım Tuna Cad. No:1 41455 Dilovası- Kocaeli

Tel: 0262 754 74 70

Çağru Merkezi: 444 88 00